Contact Us

ResponsibilityBoard MembersPhone NumberEmail Address

Principal Wan, Zhengli 502-759-6940 starwan@hotmail.com
Vice Principal & Parents' Duty Organizer Lin, Yiqiu 502-905-9010 linyiqiu@hotmail.com
Accountant & Registration Manager Li, Jiaqin 502-655-2930 jiaqinli@yahoo.com
Textbooks and School Supplies Manager Ge, Li 502-468-3547 ge_li@hotmail.com
Activites Coordinator Huang, Jiapeng 502-432-1582 huangjp@hotmail.com
Web Master, Certificate Arranger Xie, Tiegang 502-386-5978 xietiegang1@hotmail.com
Counselor Wang, Fei 847-302-8189 wangfei98@yahoo.com
Facility Director Cao, Qing 502-718-2189 q0cao002@hotmail.com